blup

BLUP står för "Best Linear Unbiased Prediction"

En avelsvärderingsmetod där man använder alla kända fakta som finns, inte bara information om individen själv (egen bedömning) utan även information om föräldrar, syskon och avkommor. All information har korrigerats utifrån kända systematiska miljöfaktorer för att göra den så jämförbar som möjligt. Metoden handlar om att beräkna individernas avelsvärde och publicerar ett avelsindex. Indexen är objektivt skattade avelsvärden för de enskilda individerna. Dessa avelsvärden ger en indikation på vad man kan förvänta sig att hästarna kommer att nedärva till sina avkommor, i jämförelse med övriga populationen. BLUP är den idag absolut bästa avelsvärderingsmetod som finns och används för olika djurslag runt om i världen. BLUP för hästar har utvecklats av Þorvaldur Arnarsson.

BLUP-index skiftar i säkerhet ju fler uppgifter som matas in om individen, allt ifrån ett något otydligt prognosvärde som ett föl får från sina föräldrars avelsindex, till ett tydligare värde med individbedömning och de allra säkraste som hingstar kan få med många avkommor.
Varje indextal uttrycks på en skala där 100 är medel och indextal över 100 är positivt och man förväntar sig att avkommorna blir över genomsnittet i populationen, medan egenskaper som har under 100 troligtvis blir sämre än hos medelhästen i populationen.
Då individens gener kommer till hälften från modern och den andra hälften från fadern, är avelsvärdet på obedömda hästar också summan av halva moderns avelsvärde och halva faderns avelsvärde.

Du kan också gå in i www.worldfengur.com / Klicka på Häst / Virtual Mate Selection. Då kan man få fram den planerade avkommans BLUP-index på alla egenskaper, samt att man får se vilka möjliga färger den kan få.

Klicka här för ytterligare information om hur vi kan använda BLUP i vårt avelsarbete