kursöversikt

Intresserad av att gå kurs?

Om kursen du är intresserad av inte finns i kalendern går det bra att samla ihop likasinnade och helt enkelt boka in en kurs. Kurserna och upplägget kan även skräddarsys efter önskemål, t.ex. är det möjligt att dela upp en helgkurs på flera dagar eller även kvällsföreläsningar.

SIF Avel arrangerar inte några kurser i egen regi. Det är främst SIFs lokalföreningar som bokar in kurser och SIF Avel skaffar kursmaterial och instruktör. 

Om du har frågor eller tankar eller vill boka in en kurs är du välkommen att höra av dig till avelsledare@sifavel.se 

Introduktion till Islandshästavel –
2 dagar


Krav på instruktör: Avelsdomare

Kursen har fokus på följande områden:

 • Islandshästens avelshistoria
 • Islandshästens användningsområden
 • Avelsmål för exteriör och bedömning
 • Avelsmål för ridegenskaper
 • Sambandet mellan ridegenskaper och exteriör


Mål: Efter kursen skall deltagaren ha kunskap om Islandshästens historia och vilka användningsområden hästen har haft genom tiderna. Deltagaren skall ha kunskap om vilka avelsmål gäller för varje egenskap både inom exteriör och ridegenskaper och förstå sambandet mellan dessa. Deltagaren skall ha kunskap om vad som traktas som nackdelar och vad som är fördelar och förståelse för hur dessa påverkar hästen och ridbarheten. Bedömningssystemet ingår i presentationen av avelsmålen.

Kursmaterial:
Yttarligare material och prov för certifikation finns under rubriken Kurser i Hestur.

För att tillgodoräkna sig kursen till certifiering krävs godkänt prov i Hestur.

Avelsarbetet – 2 dagar

Krav på instruktör: Agronom eller Hippolog med genetisk kunskap

Förkunskap: Introduktion till Islandshästavel

Introduktion: Deltagaren får grundläggande information om kvantitativ genetik och genetiska parametrar som används i avelsarbetet med vikt på skillnaden mellan genotyp och fenotyp och även sambandet däremellan. BLUP-systemet presenteras och eleven får genomgång av hur det fungerar och hur det kan användas i modernt avelsarbete. Svensk färgnomenklatur presenteras och genomgång av genetiken bakom färgerna och därmed hur dessa nedärvs. Slutligen får eleverna presentation och praktisk information om Islandshästdatabasen WorldFengur samt det administrativa online systemet Hestur.

Kursen har fokus på följande områden:

 • Allmänkunskap om husdjursavel (kvantitativ genetik)
 • Planering av avelsarbetet
 • Färger och nedärvning
 • BLUP
 • WorldFengur och Hestur

Mål: Efter kursen skall deltagaren ha en grundläggande förståelse om de viktigaste genetiska parametrarna som används i dagens avelsarbete och kunna förklara vilka faktorer som påverkar dessa. Deltagaren skall förstå skillnaden mellan genotyp och fenotyp och kopplingen till BLUP systemet och hur det kan användas i avelsarbetet. Deltagaren skall kunna söka information i WorldFengur och förstå hur databasens funktioner fungerar samt utföra alla uppgifter som en uppfödare behöver utföra i Hestur.

För att tillgodoräkna sig kursern till certifiering krävs godkänt prov i Hestur. 

Reproduktion och hälsa – 2 dagar

Krav på instruktör: Veterinär

Kursen har fokus på följande områden:

 • Dräktighet och fölning
 • Stoets brunstcykel
 • Betäckning
 • Hingstens sädesproduktion
 • Fölets första tid
 • Vanliga sjukdomar
 • Första hjälpen för häst
 • Vaccinationer
 • Avmaskning


Mål: Efter kursen skall deltagaren ha förståelse för vilka faktorer påverkar fertiliteten hos både hingstar och ston och vilka åtgärder hästhållaren behöver ha i tanken i hanteringen av avelsdjuren. Deltagaren skall ha insyn i stoets brunstcykel och förstå när befruktning är möjlig och hur de bör tänka för att uppnå bästa möjliga dräktighetsresultat. Deltagaren skall kunn se symptomen för de vanligaste sjukdomarna som drabbar Islandshästar och hur sjukdomarna förhindras och/eller nedärvs och veta hur den skall reagera när den upptäcker en skada på hästen.

För att tillgodoräkna sig kursen till certifiering krävs godkänt prov i Hestur. 

Uppväxtförhållanden och allmän hästhållning – 2 dagar

Krav på instruktör: Agronom eller Hippolog

Kursen har fokus på följande områden:

 • Hästens behov när det gäller foder
 • Hästens behov av social kontakt och rörelse
 • Hästens matsmältning
 • Foderanalyser samt beräkning av foderstat
 • Hullkontroll
 • Betesplanering och parasitbekämpning
 • Hur hästen växer och hur det hänger ihop med närings- och rörelsebehov
 • Stängsel och hagplanering
 • Odling av bete och grovfoder
 • Lagar och regler inom hästhållning (djurtillstånd, djurskydd, gödselhantering, tillsyn, arbetsmiljö mm)
 • EU ersättningar för hästgårdar
 • Säkerhet i hästhållning inkl systematiskt arbetsmiljöarbete

 
Mål: Efter kursen skall deltagaren kunna driva en säker hästhållning och kunna lägga upp och använda foderstatsberäkningar för olika grupper av hästar. Deltagaren skall kunna bedöma hästens hull genom att både se och känna. Deltagaren ska kunna planera beten utifrån hästens foderbehov samt för att minimera parasitsmitta! Deltagaren skall veta vilka krav myndigheter ställer för att hästhållningen skall vara godkänd, både när det gäller stallar och hagar. Deltagaren ska ha insyn i hur grovfoder odlas och produceras.

För att tillgodoräkna sig kursen till certifiering krävs godkännande av uppgift som utdelas på kursen.

Unghästhantering – 2 dagar

Krav på lärare: FEIF Trainer / instructor Level 3

Läsmaterial: Kapitlet Hästens naturliga beteende i boken Hästen, av Bo Furugren, Ingrid Ternrud, Märta North och Margaretha Rundgren.

Introduktion: Denna kurs innehåller teoretisk information om hästens beteende och vad vi behöver tänka på gällande hästens beteende i hästhantering. Deltagarna får dessutom en genomgång i hovens anatomi och teroretisk information om verkning av hovar och skoning. Utvecklingen av den unga hästen fram till en färdig häst och vad som kan förväntas utifrån det som syns. Andra dagen på kursen innehåller praktisk träning i hantering av föl och unghästar.

Kursen har fokus på följande områden:
 • Hästens beteende
 • Hovens anatomi och skötsel
 • Förväntningar på hästens utveckling
 • Hantering av unghästar

Mål: Efter kursen skall deltagaren kunna beskriva hur hästen agerar utifrån hästens naturliga beteende och förstå hur hästen kan förväntas bete sig i olika situationer. Denna kunskap skall deltagaren kunna ta med sig till den praktiska hanteringen av unghästen. Deltagaren skall kunna beskriva ett föl eller en unghäst och förklara hur den kan förväntas utvecklas och vilka potential som finns. Slutligen skall eleven kunna bedöma skicket på hästens hovar och kunna skilja på en bra och en dålig skoning.

Förslag på upplägg:
Kursen arrangeras på en gård med tillgång till ridhus. Deltagare tar med sig egna unghästar i åldern 1–3 år (föl kan även fungera men inte äldre). Lämpligt antal deltagare med häst är 12 stycken, flera kan delta på teoridelen.  

Lördag
09:00 – Teori (Hästens beteende)
11:30 – Demonstration
12:00 – Lunch
13:00 – Träning med unghästarna
16:30 – Teori (hovens anatomi och skötsel)
18:00 – Slut för dagen
 
Söndag
09:00 – Teori (unghästens utveckling)
11:00 – Träning med unghästarna
13:30 – Slut för dagen 

För att tillgodoräkna sig kursen till certifiering krävs godkännande av teoretiska och praktiska uppgifter som genomförs på kursen.

Avelsvisningskurs – 2 dagar

Krav på instruktör: FEIF-Avelsdomare diplomerad Ridlärare III (enl. FEIFs utbildningssystem) som har visat minst 50 hästar på avelsbedömning.

Förkunskaper: Introduktionskurs i Islandshästavel

Syfte: Att öka kunskapen runt praktisk exteriör och ridegenskapsbedömning både teoretiskt och praktiskt. Att öka kunskapen och där igenom stimulera ett ökat antal avelsvisare och att fler hästar kommer till visning.

Anläggning: Lämplig sal för teori, gärna ett ridhus annars ridbana för exteriörvisningen samt rakbana eller liknande.

Kursmaterial: SIF Avels häfte Avelsbedömningar (regler och domarhandledning), FEIFs bedömningsprotokoll, Presentation på PowerPoint, World Fengur samt filmer.

Deltagare: Max 25 deltagare, varav max 10 med häst.

Mål: Att få god insyn i avelsbedömning av Islandshäst och domarhandledning, dvs vad som anses vara fördelar respektive nackdelar i bedömningssystemet både exteriört och i bedömning av ridegenskaper. Deltagarna ska få praktisk träning i exteriörbedömning och uppställning av hästen. Deltagare med häst ska få praktisk träning i att planera och genomföra en ridegenskapsbedömning samt att rida öppna visningen i grupp. Deltagare utan häst får praktisk träning i tillämpning av domarhandledningen samt god insyn i hur det tillgår att ställa upp häst för exteriörbedömning och planera ridbedömningen.

Förslag på upplägg dag 1:
09.00 – Introduktion till bedömningssystemet - genomgång av avelsmål för islandshästar och bedömningsskalan.
12.00 – Lunchpaus.
13.00 – Samling med praktisk träning av att ställa upp häst för exteriörbedömning samt genomgång av deltagande hästar.
16.00 – Praktisk träning, visning av ridegenskaper (ca 15 minuter per häst.
18.00 - Samling och summering av dagen

Dag 2:
09.00 – Praktisk träning i att värdera hästars egenskaper (filmer och bilder)
12.00 – Lunchpaus.
13.00 – Praktisk träning i visning av ridegenskaper, andra omgången. 
15.30 – Samling med feedback, summering av kursdagarna samt avslutning.

Hingsthållarkurs - 2 dagar

Krav på instruktör: Agronom eller hippolog med genetiska kunskaper

Denna kurs är en kombination av kurserna Uppväxtförhållanden och allmän hästhållning och Avelsarbetet. Om du har gått dessa två kurser behöver du med andra ord inte gå denna kurs för att bli auktoriserad hingsthållare.

Kursinnehåll:

 • Utfodring
 • WorldFengur och Hestur
 • Miljöförhållanden – lagar och regler
 • Planering av beteshagar
 • Stängsel


Mål: Att deltagarna efter kursen har grundläggande kunskap om hästens matsmältningssystem och näringsbehov samt att bedöma hästens hull. De skall kunna utföra de uppgifter som krävs av en hingsthållare angående rapportering av betäckningar samt kunna söka på uppgifter och förklara för stoägare vad och hur de skall göra för att rapportera fölningar och ansöka om hästpass. Deltagarna får grundläggande information om vilka lagar och regler gäller om hästhållning och hästavel.

För att tillgodoräkna sig kursen till certifiering krävs godkänt kunskapsprov som genomförs under kursen.

Hästköparkurs – halv dag

Krav på instruktör: Ridlärare på nivå III (Enligt FEIFs utbildningssystem)

Kursinnehåll:

 • Islandshästens historia
 • Gångarter och rörelsemekanik
 • WorldFengur
 • Hästens beteende
 • Hästhållning

Mål: Att deltagarna efter kursen har grundläggande kunskap om rasen och islandshästkulturen. De känner till de begrepp som används för att beskriva kvaliteten på hästarnas ridegenskaper och vet hur man källkritiskt söker information om individer (hästar). De har grundläggande kunskap om hästens beteende och hur hästhållning och träning anpassas efter individen.

För smakprov av det som kursen handlar om: Klicka här